Ekonom Servis CV - účetnictví,mzdy,audit,daně,Chomutov


Naše služby

Kontakt

EKONOM - SERVIS CV v.o.s
Husova 4798
430 03 Chomutov
Fax: +420 474 331 481
escv@escv.cz

úplný kontakt »


O nás - profil společnosti

Slovo úvodem

Rádi bychom vám představili společnost EKONOM-SERVIS CV v.o.s., jejíž prostřednictvím usilujeme o to, abychom vám zpříjemnili a zefektivnili činnosti, při kterých se setkáváte ve svém podnikání s potřebami účetních, daňových, auditorských a právních služeb. Snažíme se vám předat vyčerpávající informace o sobě, o svých zásadách i o našem přístupu k vám, neboť se domníváme, že otevřenost v obchodních záležitostech je důležitá pro budování úspěšného vztahu mezi námi a klientem. Jsme přesvědčeni, že vzájemná důvěra je základním předpokladem v naší podnikatelské činnosti.

Historie společnosti

V roce 2004 jsme zahájili naši podnikatelskou činnost se zaměřením na poskytování auditorských služeb, zpracování daňových přiznání a účetní a daňové poradenství. V průběhu roku 2005 jsme dále rozšířili naše aktivity na zpracování účetnictví, mezd a daňové evidence pro další společnosti. V současné době se rozsah poskytovaných služeb a počet našich klientů zvýšil čtyřnásobně proti období, kdy jsme zahájili naši podnikatelskou činnost.

Poskytované služby

Našim klientům poskytujeme následující služby:

Během doby naší podnikatelské existence se nám podařilo stabilizovat kvalitu poskytovaných účetních služeb i daňového poradenství. Přesto usilujeme o to, aby služby, které poskytujeme svým klientům, byly neustále dokonalejší a komplexnější. Vypracovali jsme systém reportingu (předávání výsledků) tak, aby naši klienti dostávali podstatné informace, které potřebují pro své ekonomické rozhodování, a to v dohodnutém termínu a v přehledné a srozumitelné formě.

V současné době jsme schopni poskytnout naše služby ve vyšší kvalitě, než jaké dosahují účetní působící v účetních jednotkách, a to vše při mnohem nižších nákladech pro zákazníka. Abychom mohli dosáhnout tohoto cíle, využíváme při naší práci moderních informačních technologií. Veškeré práce se provádějí za pomoci kvalitní výpočetní techniky a specializovaných účetních, mzdových a daňových programů, všechny tiskové výstupy mají vysokou úroveň. Naše kanceláře jsou připojeny pevnou linkou k internetu, prostřednictvím kterého komunikují naši zaměstnanci jak s klienty, tak i s úřady a bankami. Každý ze zaměstnanců má osobní počítač s vlastní emailovou schránkou a s přístupem na internet. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni mobilními telefony a kanceláře společnosti jsou zabezpečeny připojením na pult centrální ochrany.

Pro svoji podnikatelskou činnost máme sjednáno pojištění odpovědnosti za případné škody z naší činnosti.

Spolupráce s klientem

Spolupráci jsme nastavili tak, že každému klientovi jsme přiřadili jednoho zaměstnance, který jej má na starosti a se kterým klient komunikuje ohledně běžných problémů. Práce tohoto zaměstnance je průběžně i namátkově měsíčně kontrolována. Tento zaměstnanec má k dispozici služby daňového poradce, právníka a auditora ke konzultacím a řešení náročnějších problémů.

Mimoto můžeme klientovi určit daňového poradce, na jehož mobilní telefon klient směřuje své dotazy a připomínky ke spolupráci kdykoli v pracovní době. Složitější věci je možno s poradcem konzultovat buď osobně, nebo písemně emailovou cestou.

Jako každá solidní poradenská a konzultační společnost poskytujeme svým klientům záruku stoprocentní diskrétnosti. Všichni zaměstnanci se ve svých pracovních smlouvách zavázali k mlčenlivosti o skutečnostech, týkajících se našich klientů. Dokumenty, které vyhotovuje naše společnost, jsou předávány klientovi, nebo jsou uloženy v dobře zabezpečeném archivu společnosti, případně jsou skartovány v druhém stupni utajení dle mezinárodních norem. Také naše počítačová síť je chráněna proti průniku zvenčí, účetní i jiná data jsou několikrát archivována a uložena na několika nezávislých a zabezpečených místech.

Zaměstnanci

Ve společnosti EKONOM-SERVIS CV v.o.s. je v současné době zaměstnáno celkem 7 stálých zaměstnanců a další 4 osoby s námi trvale spolupracují na základě svého živnostenského oprávnění. Společnost využívá ve své činnosti služeb svých společníků - daňového poradce, auditora a právníka, a dále pak služeb kvalifikovaných mzdových a finančních účetních. Vedoucí pracovníci společnosti mají odborné vysokoškolské vzdělání, ostatní zaměstnanci mají středoškolské vzdělání s ekonomickým nebo všeobecným zaměřením.

Při personální práci se společnost zaměřuje na zaměstnávání mladých flexibilních pracovníků, kteří mají předpoklady pro další profesní rozvoj, kteří jsou schopni přizpůsobení a adaptaci na měnící se legislativu v této oblasti. Systém rozdělování práce je ve společnosti zaveden tak, aby pro všechny činnosti bylo dosaženo zastupitelnosti jednotlivými pracovníky.

Uvědomujeme si přímou úměru, která platí ve vztahu mezi kvalifikací svých zaměstnanců a kvalitou poskytovaných služeb. Všichni zaměstnanci společnosti jsou průběžně vzděláváni v odborných kursech s tematikou daní a účetnictví. Investujeme značné prostředky na to, abychom měli k dispozici veškerá dostupná odborná periodika a odborné publikace, která jsou vydávána v České republice a mohli tak řešit požadavky klientů na co nejvyšší odborné úrovni. Bližší informace z této oblasti naleznete v samostatném souboru ZAMĚSTNANCI.

Klienti

Společnost EKONOM-SERVIS CV v.o.s. poskytuje služby podnikatelům a obchodním společnostem v různých oborech činnosti. Mezi jejími klienty jsou jak drobní podnikatelé, tak malé i středně velké společnosti, zabývající se mezinárodním obchodem, poskytováním služeb nebo tuzemskou výrobní nebo obchodní činností. Naše společnost poskytuje služby i neziskovým nebo rozpočtovým organizacím, nadacím, obecně prospěšným společnostem a občanským sdružením. Bližší informace o našich klientech naleznete v samostatném souboru REFERENCE.

Ceny služeb

Vzhledem k závislosti ceny našich služeb na rozsahu jejich poskytování v jednotlivých oblastech, nelze konkrétně uvést ceny za služby, poskytované naší společnosti. Ceny za poskytované služby jsou s jednotlivými klienty sjednávány individuálně podle rozsahu a obtížnosti prací. Ceny za služby, poskytované společností EKONOM-SERVIS CV v.o.s. jsou stanovovány ve výši v místě i čase obvyklé a pohybují se převážně na jejich spodní hranici. Konkrétněji je rozsah cen za poskytované služby uveden u jednotlivých služeb.

Závěr

Domníváme se, že naše společnost je v současné době stabilizovaná a poskytuje svým klientům komplexní služby v dané oblasti na nejvyšší úrovni. Při své práci využívá společnost zejména praktické zkušenosti z mnohaleté činnosti svých zaměstnanců v oboru daní a vedení účetnictví.

Ve své práci jsme si stanovili jako cíl poskytování kvalitních a komplexních služeb, který jsme v minulosti již dosáhli a naší snahou je tento vysoký trend i nadále udržet. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto faktory jsou předpokladem k rozšíření našich aktivit o další perspektivní obchodní partnery.


 

© 2008 Tyto stránky provozuje společnost EKONOM SERVIS v.o.s.
Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořila společnost Infotea

Stránky vytvořila Infotea Ekonom Servis